GymPlus valvontakameroiden rekisteriseloste | Sipoon Syke

GymPlus valvontakameroiden rekisteriseloste

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukainen rekisteriseloste.


 1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Sipoon Syke Oy Ab
Osoite: Iso Kylätie 31, 04130 Sipoo

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Anton Isaksson
Puh: 040 584 3808
Sähköposti: info@sipoonsyke.fi

 1. Rekisterin nimi

GymPlus-palvelun tuottamisen mahdollistava valvontakameroiden kuvista muodostuva rekisteri sekä mahdollinen valvontatarkoitukseen tallennettava kuva-aineisto.
GymPlus käytössä , kuva-aineiston säilytysaika 7 vrk

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Samalla valvonnan avulla varmistetaan ja lisätään kuntosalin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun.
GymPlus:n kuva-aineisto analysoidaan konenäön sovellutuksin kuntosalilaitteiden ja -tilojen käyttöasteiden määrittämiseksi. Tiedon perusteella kuntosalin laitteita ja tiloja voidaan järjestää vastaamaan todellista käyttöä. Rekisteristä ei luovuteta tietoja siten, että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa. Tilastoa ei voida tuottaa tai sen tarkoituksena olevaa tiedontarvetta toteuttaa ilman valvontakameroista saadun kuva-aineiston käsittelyä.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa syntynyt kuva-aineisto. GymPlus:n rekisteriin tallennetaan lyhytaikaisesti valvontakameroista saatuja kuvia, mutta siihen ei kerätä yksilöivää tietoa kuvissa esiintyvistä henkilöistä. Valvontakameroita ei ole asennettu puku-, suihku- ja saunatiloihin.

 1. Tietojen säilytys

Kuva-aineistoa säilytetään palvelun laadunvarmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Katso säilytysajat ylempää.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on rekisterinpitäjän kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto. Tiedonkäsittelijällä (Indoor Informatics Oy) on rekisterinpitäjän kanssa tehdyn palvelusopimuksen perusteella oikeus käyttää tilojen valvomisesta saatua kuva-aineistoa GymPlus-palvelun tuottamiseen.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteri sijaitsee fyysisesti EU:n talousalueella, eikä siitä tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia muille kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kameravalvonnan tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan ja se on salasanoin suojattu. GymPlus-palvelun kuva-aineistosta koostuvan rekisterin tiedot on tallennettu tiedonkäsittelijän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojaus- ohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnistetta.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.


This is a description of file pursuant to the General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679).

1. Controller

Company: Sipoon Syke Oy Ab
Address: Iso Kylätie 31

2. Person in charge of register matters

Name: Anton Isaksson
Tele: 040 584 3808
E-mail: info@sipoonsyke.fi

 1. Name of register

A register comprising images from the surveillance cameras enabling the provision of the GymPlus service and any image material stored for surveillance purposes.

GymPlus in use, image material retained for 7 days

 1. Purpose and legal basis for the processing of personal data

The purpose of the camera surveillance is to protect property, prevent crimes and assist in the solving of committed crimes. Simultaneously, surveillance is used to secure and improve the safety of the customers and staff of the gym. The processing of personal data is based on the legitimate interest of the company.

The image material in the GymPlus service is analysed with machine vision tools in order to determine the utilization level of the gym equipment and facilities. Based on this information, the equipment and facilities at the gym can be organised to reflect actual use. No information will be disclosed from the register in such a way that an individual person can be identified. Statistics cannot be compiled and the underlying need for information cannot be implemented without processing image material obtained from the surveillance cameras.

 1. Data content of the register

The image material produced on the premises included in the controller’s camera surveillance. The GymPlus register temporarily stores images obtained from surveillance cameras. Uniquely identifying information on the persons appearing in the images is not collected in the register. Surveillance cameras are not installed in dressing rooms, shower rooms or saunas.

 1. Data retention

The image material is stored for service quality assurance and for enabling surveillance. The retention times are specified above.

 1. Regular data sources

The data source is the image material relayed by the cameras included in the controller’s camera surveillance. Based on a service agreement concluded with the controller, the data processor (Indoor Informatics Oy) has the right to use the image material obtained from the surveillance of the facilities for providing the GymPlus service.

 1. Regular disclosure of data and transfer of information outside of the EU or European Economic Area

The register is physically located within the EU economic area, and no regular disclosure of information to other third parties is performed. No disclosure of data outside of the EU or the EEA.

 1. Principles of register protection

The camera surveillance recorder is placed in a locked space and protected by password. The data of the register consisting of the GymPlus service’s image material is saved in the data processor’s system, which is protected with the operating system’s protection software and features. Access to the system requires a user-specific identifier.

 1. Right of review of a data subject

The data subjects have the right to review the information pertaining to them, stored in the register, and obtain copies thereof. The request for review must be made in writing and addressed to the person in charge of register matters. The controller will respond to the data subject within the period of time prescribed by the EU’s General Data Protection Regulation.

 1. Rectification of data

In certain cases, the data subjects also have the right to have information pertaining to them removed from the register and ask that it be transferred to another controller. Any disputes will be settled primarily through negotiations with the data subject. The data subject also has the right to have a matter concerning the processing of personal data investigated by a data protection authority.