Sopimusehdot | Sipoon Syke

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor Liikuntakeskus Sipoon Syke

1. MEDLEMSKAP Liikuntakeskus Sipoon Syke-medlemskap får alla de 15 år fyllda personer som har godkänt detta tjänsteavtal i nätbutiken, betalat startavgiften samt serviceavgiften och som har en e-postadress och ett finländskt kontonummer till sitt förfogande. En person under 18 år motionerar på den vårdnadshavares ansvar som godkänt Liikuntakeskus Sipoon Syke avtal och åt honom/henne överlåts kundidentifikation bara med vårdnadshavarens godkännande. Vårdnadshavaren bör ge sina personuppgifter för den månatliga faktureringen av medlemsavgiften. Kunden är medveten om att Liikuntakeskus Sipoon Syke delvis fungerar utan personal på platsen, och att den huvudsakliga kommunikationen med centret sker per e-post. Liikuntakeskus Sipoon Syke har rätt att överföra detta avtal på tredje part utan hörandet av kunden.

2. KUNDIDENTIFIKATION, HANTERING AV DATA SAMT ÄNDRINGAR I KONTAKTUPPGIFTERNA För bestyrkande av medlemskapet ges kunden en personlig kundidentifikation, ett Armbandet skall alltid uppvisas när man besöker Liikuntakeskus Sipoon Syke. Den skall också på särskild begäras visas upp åt Liikuntakeskus Sipoon Sykes personal. Om kundidentifikationen försvinner, skall man omedelbart meddela personalen om detta. Kunden ansvarar för de kostnader som eventuellt uppstår av missbruk av vårdslöst förvarad kundidentifikation. Kunden skall omedelbart meddela om ändringar i sina kontaktuppgifter. Liikuntakeskus Sipoon lagrar kundens uppgifter i sina egna och hanterar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen. Om kundidentifikation förkommer, skall kunden lösa in en ny identifikation i stället för den förkomna identifikationen mot det pris som anges i prislistan. Skadade identifikationer byts ut kostnadsfritt. Kundidentifikationen får inte överlåtas åt någon annan person. Bruket av kundidentifikationen förutsätter identifiering av kunden antingen med hjälp av ett foto som tas till Liikuntakeskus Sipoon Syke register eller uppvisande av ett bildförsett legitimationskort vid begäran. Kundidentifikationen skall returneras i samband med att avtalet sägs upp. För ett icke returnerat kundidentifikationsarmband fakturerar Liikuntakeskus Sipoon Syke ett belopp på 29,90€ + faktureringstillägg.

3. STARTAVGIFT I början av serviceavtalet erläggs en startavgift enligt prislistan. Startavgiften återbetalas inte i samband med eventuell uppsägelse av serviceavtalet. I startavgiften ingår fritt tillträde till motionscentret enligt avtalet, låsbara förvaringsutrymmen samt en individuell träff med en PT som gör en kartläggning av målsättningarna.

4. SERVICEAVGIFT Utöver startavgiften skall kunden betala den serviceavgift som nämns i avtalet, som debiteras på det sätt som överenskoms i avtalet. Serviceavgiften ger kunden rätt att använda motionscenterns tjänster.

5. TJÄNSTER SOM ERBJUDS Kunden har rätt att utnyttja Liikuntakeskus Sipoon Syke tjänster (konditionssal samt gruppgymnastik) under kundperioden i enlighet med villkoren i detta avtal.

6. MEDLEMSKAPETS GILTIGHETSTID Medlemskapet är i kraft den avtalsperiod som angetts i avtalet. Medlemskapet är personligt. Serviceavtalet är i kraft antingen tillsvidare eller för en viss tid. Ett tidsbegränsat avtal kan vid behov överföras till en annan person. Vid överföringen debiteras en ny startavgift. Medlemskapet fortsätter automatiskt eller så länge som de avgifter som ansluter sig till medlemskapet har betalts och avtalet inte har sagts upp skriftligt. Ett tillsvidare i kraft varande medlemskap har en uppsägningstid på 30 dagar. Man kan vid behov pausa medlemskapet av hälsoskäl eller säga upp det. I alla de nämnda fallen lämnar kunden meddelande per e-post eller skriftligt.

7. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPET Uppsägning sker per e-post eller skriftligt och en representant för Liikuntakeskus Sipoon Syke kvitterar meddelandet om uppsägning mottaget genom att besvara meddelandet. Liikuntakeskus Sipoon Sykes kunder har 30 dagars uppsägningstid. Om det infaller ännu en serviceavgift under uppsägningstiden, skall den betalas och kunden har rätt att motionera fram till utgången av den betalda perioden. Om kunden vid uppsägningen av avtalet har förskottsbetalningar som erlagts med motionssedlar eller motsvarande av ett företag beviljade betalningsmedel, återbetalas eller gottgörs dessa inte på något sätt.

8. AVGIFTEN FÖR SERVICEAVTALET OCH DIREKTBETALNING ELLER VILLKOR FÖR INGÅENDE AV AVTAL OM EFAKTURATJÄNST Startavgiften och serviceavgiften för den första månaden betalas i nätbutiken eller på plats. I fortsättningen sköts den månatliga faktureringen I nätbanken. Serviceavgiften kan skötas via direktbetalning eller e-faktura som godkänns varje månad. Kunden svarar själv för ingåendet av betalningsavtalet i sin nätbank eller ingåendet av direktbetalningsavtalet på sitt eget bankkontor. Månadsavgiften för ett tills vidare gällande serviceavtal debiteras från kundens konto en gång i månaden. Startavgiften och den första månadens avgift kan inte betalas med motionssedlar eller liknande betalningsmedel. Om direktbetalningen eller e-fakturan inte kan debiteras från kundens konto direkt, sänds det åt kunden en påminnelsefaktura med expeditionskostnader samt faktureringstillägg. Kunden ansvarar själv för att betalningarna löper.

9. PRISÄNDRINGAR Efter att ha meddelat kunden om saken senast 60 dagar innan prisändringarna träder i kraft, kan Liikuntakeskus Sipoon Syke höja eller sänka priset för medlemskapet. Liikuntakeskus Sipoon Syke meddelar om ändringarna på Liikuntakeskus Sipoon Syke anslagstavla och per e-post. I priset på ett på förhand betalt tidsbegränsat serviceavtal kan inte i efterskott göras ändringar mitt i avtalsperioden. När giltighetstiden för ett på förhand betalt serviceavtal löper ut, kan kunden lösa in ett nytt serviceavtal enligt den prislista som vid tidpunkten i fråga är i kraft. Liikuntakeskus Sipoon Syke är skyldig att meddela kunden om ändringar i priserna, som orsakas av en momsändring eller eventuella andra myndighetsåtgärder minst en månad innan sådana ändringar överförs på de priser kunden betalar. Eventuella ändringar som avser mervärdesskatten träder i fråga om avtal med månatlig betalning i kraft omedelbart den dag skatten ändras.

10. AVTAL OM FAKTURERING AV INKÖP Liikuntakeskus Sipoon Syke kan erbjuda kunden möjlighet att köpa tjänster på skuld. För inköpen fastställs ett särskilt faktureringstak, som kunden förbinder sig att följa. De inköp som registrerats på fakturan skickas månatligen som e-faktura. Upprepade betalningsdröjsmål leder till förlust av inköpsrätten. Kunden får vid behov ett kontoutdrag för sina uppköp per epost.

11. ANSVAR FÖR BETALNINGARNA Om betalning som överenskommits för bruk av tjänsterna inte sker på det sätt som betalningsvillkoren förutsätter, dras kundens rätt att använda Liikuntakeskus Sipoon Sykes tjänster in tills betalning sker. En annan person eller ett företag kan påta sig ansvaret för avgifterna enligt serviceavtalet eller en del av avgifterna. Den andra betalaren (den som förbinder sig att betala) kan när som helst, utan uppsägningstid och utan att ange orsak avbryta betalningen av dessa avgifter. I detta fall är en myndig kund alltid personligen ansvarig för alla avgifter enligt avtalet. Liikuntakeskus Sipoon Syke har rätt att uppbära dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt prislistan samt expeditionskostnader för försenade betalningar. Vid upprepade betalningsstörningar kan Liikuntakeskus Sipoon Syke tolka det som att kunden brytit mot avtalsvillkoren och därmed förfaller de resterande serviceavigfterna omedelbart.

12. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER VERKSAMHETEN OCH AVTALSVILLKOREN Liikuntakeskus Sipoon Syke förbehåller sig rätten att hålla stängt, ändra öppettiderna för kundbetjäningen och centret och göra ändringar av säsongnatur i anslutning till semestertider, helgdagar osv. Liikuntakeskus Sipoon Syke meddelar om ändringarna på centrets anslagstavla och per e-post. Liikuntakeskus Sipoon Syke förbehåller sig också rätten att ändra eller begränsa antalet maskiner och produkter som är i bruk. Liikuntakeskus Sipoon Syke förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor förutsatt att ändringarna inte leder till ändring av avtalets centrala innehåll.

13. REGLER

• Uppvisa alltid din kundidentifikation när du kommer till Liikuntakeskus Sipoon Syke. Identiteten skall bevisas på begäran.

• Det förväntas goda seder av Liikuntakeskus Sipoon Syke -kunderna. Se till att du också sköter om din personliga hygien.

• Tobaksrökning, bruk av egna alkoholprodukter, narkotika eller andra rusmedel är inte tillåtet i Liikuntakeskus Sipoon Syke lokaler.

• Om en kund avsiktligt skadar Liikuntakeskus Sipoon Syke inredning, fastighet eller lösöre, är han/hon skyldig att ersätta skadan till fullt belopp.

• Använd alltid träningshandduk när du tränar på gymmaskiner och använd träningshandduk också under gruppmotionstimmarna på mattorna.

• Torka av maskinerna efter användning. Det finns många användare och på så sätt säkrar vi att maskinerna alltid är snygga.

• Använd alltid lämpliga kläder och skor menat för inomhus bruk. Det är förbjudet att röra sig i strumpfötterna eller barfota i motionslokalerna med undantag för fastställda timmar. Detta för säkerhets- och hygienskäl.

• Återställ alltid motionsutrustningen på dess ursprungliga plats. • Använd alltid dricksflaska med kork.

• Ge alla våra gäster möjlighet att använda gymmaskinerna. Låt andra använda maskinen medan du håller paus.

• Personer under 15 år får av säkerhetsskäl inte röra sig i Liikuntakeskus Sipoon Syke lokaler utom i samband med aktiviteter som är anvisade för barn eller ungdomar.

• Det är förbjudet att använda mobiltelefon i Liikuntakeskus Sipoon Syke med undantag för receptionsområdet. Vi hoppas att du stänger av din telefon eller ringsignalen när du kommer till Liikuntakeskus Sipoon Syke lokaler. Ge dig själv och våra övriga gäster en chans till så störningsfri motion som möjligt.

• Det är absolut förbjudet att fotografera eller filma på Liikuntakeskus Sipoon Syke. Förbudet gäller också mobiler med kamera.

• Baddräkter och liknande bör inte användas i bastu- och tvättutrymmena. Det är tillåtet att använda handduk av intimitetsskäl.

• Omklädningsrummets skåp är avsedda endast för dagsbruk. Det är inte tillåtet att lämna varor och kläder i dem over natten.

• Till gruppmotionstimmar kan du boka plats bara åt dig själv. Du kan göra bokning på platsen 75 min innan gruppmotionstimmen börjar eller högst 7 dagar i förväg när nätbokningssystemet är i bruk.

• Alla tidsbokningar omfattas av avbokningsregeln. Om en bokad tid inte avbokas en timme före den avtalade tiden, och det är återkommande att avbokning lämnas ogjord, kan kunden gå miste om sin bokningsrätt för en viss tid eller permanent. Om det är fråga om en icke-avbokad sidotjänst, såsom exempelvis handledning eller massagetid, debiterar Liikuntakeskus Sipoon Syke för den outnyttjade tiden det pris som anges i prislistan

• Du bär ansvaret för din egen säkerhet. Följ anvisningarna. Liikuntakeskus Sipoon Syke svarar inte för kundernas egendom, för att de insjuknar, skadar sig eller råkar ut för en olycka i Liikuntakeskus Sipoon Syke lokaler eller på dess område.

• Om en kund inte följer kundreglerna och anvisningarna, eller i övrigt beter sig i strid med goda seder gentemot våra övriga kunder eller vår personal, kan medlemskapet frysas för ett viss tid eller återkallas helt. Liikuntakeskus Sipoon Syke returnerar i detta fall inte avgifter som betalats i förskott.

• Liikuntakeskus Sipoon Syke svarar inte för förluster, som beror på stöld, inbrott eller annan motsvarande orsak. Liikuntakeskus Sipoon Syke svarar inte för skador som åsamkats kundernas eller andra besökares egendom eller för personskador, som orsakats kunderna, som beror på olycksfall eller en annan kunds verksamhet. Varje kund svarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att han/hon kan ta del av de tjänster Liikuntakeskus Sipoon Syke producerar.

• Kunden är medveten om att det finns kameraövervakning i Liikuntakeskus Sipoon Syke lokaler. • Om en kund olovligen med egen nyckel (kundidentifikation) tar med sig utomstående personer till Liikuntakeskus Sipoon Syke lokaler, förbinder han/hon sig att för detta betala en ersättning på 250 euro. Ersättningen faktureras kunden med pappersfaktura.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER På detta avtal tillämpas finsk lag. Tvister som eventuellt härrör av detta avtal, vilka inte kan lösas med ömsesidiga förhandlingar, handläggs vid Borgå tingsrätt. Välkommen som kund till Liikuntakeskus Sipoon Syke! Betalningar med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort Betalningsförmedlingstjänsten genomförs av Paytrail Abp (2122839-7), som är leverantör av betaltjänster i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Vid betalningar som sker med Visa-, Visa Electron- eller MasterCardkort syns Paytrail Abp som betalningsmottagare på kortfakturan och förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Abp har auktorisation som betalningsinstitut. Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Telefon: 0207 181830 Nätbanker Den betal- och finansieringstjänst som ansluter sig till nätbanksbetalningen genomförs av Paytrail Abp (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Abp köper betalningen och redovisar den åt köpmannen. Ur användarens synpunkt fungerar tjänsten alldeles på samma sätt som en traditionell nätbetalning.